Ostatné

  • Národná Infraštruktúra pre Priestorové Informácie (NIPI) - INSPIRE

INSPIRE je iniciatívou Európskej komisie a členských štátov Európskej únie ako aj krajín EFTA. Rovnomenná smernica Európskej komisie a Rady (2007/2/ES) vstúpila do platnosti 14. marca 2007 s cieľom vytvoriť legislatívny rámec potrebný na vybudovanie európskej infraštruktúry priestorových informácií. Hlavným cieľom INSPIRE je zabezpečiť sprístupnenie štandardizovaných priestorových informácií na úrovni Spoločenstva a na všetkých úrovniach členských štátov

  • Environmentálne označovanie

Environmentálne označovanie produktov je dobrovoľný nástroj environmentálnej politiky na ochranu životného prostredia, ktorého cieľom je zmiernenie negatívneho vplyvu výroby a spotreby na životné prostredie, zdravie, klímu a prírodné zdroje prostredníctvom podpory a uprednostňovania výrobkov a služieb s nižším negatívnym vplyvom na životné prostredie.