Právne predpisy

Podľa zákona č. 3/2010 Z.z o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v aktuálnom znení inšpekcia uloží pokutu od 1 000 do 65 000 eur povinnej osobe, ak povinná osoba

a) nevytvorí metaúdaje :

Povinná osoba je povinná 

 • vytvoriť metaúdaje o súboroch priestorových údajov a o službách priestorových údajov,
 • sprístupniť ich registru priestorových informácií* a 
 • zabezpečiť, aby sa tieto metaúdaje 
 • aktualizovali, boli úplné a mali dostatočnú kvalitu na splnenie účelu metaúdajov 

Účel metaúdajov - existencia informácie ktorá opisuje súbory   priestorových údajov a služby priestorových údajov a   umožňuje 

 • vyhľadávanie, katalogizáciu a využívanie súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov

* Obec je povinná sprístupniť metaúdaje o súboroch priestorových údajov a službách priestorových údajov, ktoré boli vytvorené do 30. apríla 2016, registru priestorových informácií do dvoch rokov od uvedenia registra priestorových informácií do prevádzky.

Metaúdaje obsahujú informácie o

 • o súlade súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov s 
  • Nariadením (ES) č. 1205/2008 
  • Rozhodnutím (2009/442/ES) 
  • Nariadením (ES) č. 976/2009 
  • Nariadením (EÚ) č. 268/2010 
  • Nariadením (EÚ) č. 1089/2010 
 • o podmienkach oprávnenia na prístup k súborom priestorových údajov, k službám priestorových údajov, možnostiach ich využívania a o poplatkoch podľa § 11,
 • o kvalite a platnosti súborov priestorových údajov,
 • o povinných osobách zodpovedných za vytvorenie, spravovanie, uchovávanie a distribúciu súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov,
 • o dôvodoch obmedzenia prístupu verejnosti k súborom priestorových údajov a službám priestorových údajov podľa § 10.

b) nezabezpečí :

 • dostupnosť súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách v súlade s požiadavkami na harmonizáciu a interoperabilitu údajov,
 • sprístupnenie ostatných, stále používaných súborov priestorových údajov prostredníctvom prispôsobenia existujúcich súborov priestorových údajov alebo prostredníctvom transformačných služieb ktoré umožňujú transformovať súbory priestorových údajov na účely dosiahnutia interoperability,
 • sprístupnenie všetkých informácií vrátane údajov, kódov a technických klasifikácií potrebných na zabezpečenie interoperability a harmonizácie súborov priestorových údajov podľa požiadaviek ustanovených nariadením (EÚ) č. 1089/2010 ostatným povinným osobám alebo tretím stranám v súlade s podmienkami, ktoré neobmedzujú využitie uvedených informácií na tento účel,
 • sprístupnenie všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súborov priestorových údajov a zodpovedajúcich služieb priestorových údajov, 
 • sprístupnenie ostatných súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, ktoré sa stále používajú, do 21. októbra 2020 

c) poruší povinnosť zriadiť a prevádzkovať sieťové služby pre súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, ku ktorým boli vytvorené metaúdaje

d) nevytvorí a nezabezpečí dostupnosť sieťových služieb

e) nezabezpečí technické prepojenie svojich súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov so sieťovými službami