Ochrana drevín

Pod „ochranou drevín“ sa rozume činnosť, ktorá je zameraná na udržanie ekologických a estetických funkcií
drevín a na predchádzanie ich poškodzovania, ničenia a neodôvodneného výrubu.

Práva  a povinnosti pri ochrane  drevín  upravujú ustanovenia  § 47 až § 49 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 

DREVINA  podľa § 2 ods. 2 písm. m) zákona č.543/2002 Z.z. je strom alebo ker vrátane jeho koreňovej sústavy rastúce jednotlivo alebo v skupinách mimo lesného pozemku. 

Zo zákonnej definície  vyplýva, že povinnosti stanovené v zákone č.543/2002 Z.z. vo vzťahu k „drevinám“ sa nevzťahujú na stromy a kry rastúce v lese (na lesnom pozemku). Ochrana  stromov a krov rastúcich na lesnom pozemku je predmetom zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch  a oprávnenosť  prešetrovania výrubov  spadá pod kontrolu orgánov štátnej správy lesného hospodárstva (okresný úrad, okresný úrad v sídle kraja).

Príslušným orgánom štátnej správy na vykonávanie kontroly dodržiavania podmienok ochrany drevín podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sú orgány ochrany prírody:

Obec
 § 69 ods.1 písm.h)  
Okresný úrad
 § 68 písm.u)
Okresný úrad v sídle kraja
 § 67 písm.w)
Slovenská inšpekcia životného prostredia
 § 66 písm.a)

www.sizp.sk