Náležitosti žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 22 ods. 8 vyhlášky č.170/2021 Z.z.  obsahuje:

a)  meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa (ak ide o fyzickú osobu) alebo 

     - názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto  podnikania žiadateľa, 

b) - označenie katastrálneho územia a pozemku, na ktorom drevina rastie,

    - číslo parcely katastra nehnuteľnosti,

    - katastrálnu mapu alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu  dreviny  v teréne

c)   súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ
      nie je jeho  vlastníkom (správcom, nájomcom), a doklad preukazujúci vlastníctvo alebo iný
      právny  vzťah k pozemku, na ktorom drevina rastie,

d) špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať:

      - druh,
      - počet,
      - zdravotný stav,
      - obvod  kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho
        rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,

e)  odôvodnenie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny.


www.sizp.sk