Operačný program Efektívna verejná správa CAF (The Common Assessment Framework) – Spoločný rámec hodnotenia

                 

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy  

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom
Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).
 Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na
http://www.reformuj.sk/

Prijímateľ: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Slovenská republika
Výška poskytnutého NFP: 7 653 215,27 eur
Obdobie realizácie projektu: 09/2018-11/2022
Kód projektu: 314011R809
Zmluva:CRZ 

Kvalitatívne posunúť organizácie verejnej správy o krok vpred je možné len za predpokladu pozitívne nastavených zamestnancov a angažovaných manažérov so záujmom zmeniť veci k lepšiemu. Vybudovať kvalitnú organizáciu je behom na dlhé trate, počas ktorého je potrebné zdolať mnoho prekážok. Existuje široká škála spôsobov ako pristúpiť k zefektívneniu fungovania organizácií a jednou z nich je aj zavedenie manažérstva kvality. Práve to ponúka možnosť pozrieť sa dovnútra organizácie a následne nájsť cestu k zlepšovaniu, ktorého výsledky pocítia nielen zamestnanci, ale aj občania – zákazníci verejnej správy.

Cieľom národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ je prispieť k zvýšeniu efektivity a kvality riadenia činností organizácií verejnej správy prostredníctvom hlavnej aktivity národného projektu, a to “Rozvoj manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“. Táto aktivita je rozdelená na dve časti:

 1. Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách

V rámci prvej časti prebehne v partnerských organizáciách, v pätnástich ústredných orgánoch štátnej správy a piatich rozpočtových organizáciách, implementácia modelu CAF, modelu výnimočnosti EFQM, systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, pilotná implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 a pilotná implementácia samohodnotiaceho nástroja kultúry kvality. Implementácia, osvojenie si a ďalší, kontinuálny rozvoj jedného z vyššie uvedených nástrojov v organizáciách prispeje k zlepšovaniu činností, poskytovaných služieb a osobitne k zabezpečeniu napĺňania požiadaviek občanov – zákazníkov. 

 1. Zriadenie CAF centra

Druhá časť je zameraná na vytvorenie CAF centra v ÚNMS SR, ktorého činnosť bude založená na poskytovaní činností odbornými zamestnancami a expertmi v oblasti manažérstva kvality. Poskytovať bude vzdelávaciu a poradenskú činnosť organizáciám verejnej správy a zároveň bude vykonávať analyticko-metodickú činnosť. Zámerom CAF centra je zvýšiť povedomie o manažérstve kvality v rôznych druhoch organizácií verejnej správy a zároveň zvýšiť mieru jeho implementácie v nich.

Partneri: 

 1. Ministerstvo vnútra SR 
 2. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
 3. Ministerstvo životného prostredia SR 
 4. Ministerstvo obrany SR 
 5. Ministerstvo zdravotníctva SR 
 6. Slovenská inšpekcia životného prostredia
 7. Ministerstvo financií SR
 8. Ministerstvo kultúry SR 
 9. Úrad vlády SR 
 10. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 11. Národný bezpečnostný úrad 
 12. Úrad priemyselného vlastníctva SR 
 13. Úrad pre verejné obstarávanie 
 14. Štatistický úrad SR 
 15. Slovenský metrologický inšpektorát 
 16. Správa štátnych hmotných rezerv SR
 17. Štátna veterinárna a potravinová správa SR 
 18. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
 19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice