Pracovné príležitosti - štátna služba

Voľné štátnozamestnanecké miesta Slovenskej inšpekcii životného prostredia sa zverejňujú na centrálnom portáli verejnej správy slovensko.sk v Registri výberových konaní.