Pracovné príležitosti - štátna služba

Aktuálne pracovné ponuky Slovenskej inšpekcii životného prostredia nájdete v centrálnom registri výberových konaní.

Ďalšie ponuky na pracovné miesta

Vyhlasujeme výberové konanie na obsadenie funkcie:

 RIADITEĽ  INŠPEKTORÁTU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA KOŠICE

Náplň práce:

 • Riadenie Inšpektorátu životného prostredia Košice a zabezpečovanie plnenia úloh v jej pôsobnosti

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov:

 • Najmenej 3 roky vo verejnej správe alebo v oblasti ochrany životného prostredia


Ďalšie požiadavky na uchádzačov:

1.) Znalosť relevantných právnych predpisov, najmä:

 • zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,,
 • zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.,
 • zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
 • zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie,
 • zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy,
 • zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 • zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

2.) Emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti, schopnosť tímovej spolupráce, riadiace a manažérske kompetencie, osobná integrita a morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 2. profesijný štruktúrovaný životopis,
 3. písomná koncepcia rozvoja a riadenia Inšpektorátu (v odporúčanom rozsahu maximálne tri normostrany),
 4. kópia diplomu osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady,
 5. čestné vyhlásenie o pravdivosti predložených dokladov a údajov,
 6. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 7. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 8. vyjadrenie či uchádzač súhlasí alebo nesúhlasí so zverejnením životopisu a koncepcie rozvoja a riadenia inšpektorátu počas výberového konania.
 9. písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zverejnenia životopisu a koncepcie pred realizáciou výberového konania.


Prihlasovanie sa do výberového konania:

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlú uchádzači do 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia (do 29.7.2021) na adresu:

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Osobný úrad

Grösslingová 5

P.O.Box 812 95

812 95 Bratislava

s označením „VK KE - NEOTVÁRAŤ“, alebo prostredníctvom elektronickej schránky ÚPVS.


Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, dátum podania v podateľni alebo časová pečiatka z elektronickej schránky  ÚPVS preukazujúcu podanie v stanovenej lehote. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Taktiež nebudú akceptované prihlášky zaslané prostredníctvom emailu.


Informácie o priebehu výberového konania:
Postup pri výberovom konaní určuje rokovací poriadok, ktorý je prílohou k Služobnému predpisu Slovenskej inšpekcie životného prostredia č. 4/2021 zo dňa 07. júla 2021, ktorým sa ustanovujú podrobnosti obsadenia voľného miesta riaditeľa inšpektorátu životného prostredia.

Výberové konanie sa skladá z troch častí. Prvú časť tvorí zverejnenie informácie o prihlásených uchádzačoch, druhú časť tvorí neverejný pohovor s členmi výberovej komisie, na ktorej sa overujú najmä odborné vedomosti uchádzačov (znalosť relevantnej legislatívy a problematiky), manažérske kompetencie a osobná integrita uchádzačov.

Uchádzači, ktorí v rámci druhej časti uspejú a získajú dostatočný počet bodov (zvyčajne 75% bodov z možného bodového zisku), postupujú do tretej časti výberového konania.

Treťou časťou výberového konania je pohovor s členmi výberovej komisie s účasťou verejnosti a je vysielaná naživo prostredníctvom internetu. Uchádzači v rámci nej prezentujú svoju koncepciu rozvoja a riadenie Inšpektorátu, odpovedajú na otázky výberovej komisie najmä k predloženej koncepcii a ich osobnej motivácii, pre ktorú sa uchádzajú o danú funkciu. Otázky uchádzačom môže klásť aj zúčastnená verejnosť.

Kontaktná osoba:

Ing. Zuzana Hrčková

zuzana.hrckova@sizp.sk

tel. č. 0903 756 075

Informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov


     

RIADITEĽ  INŠPEKTORÁTU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA BANSKÁ BYSTRICA

Náplň práce:

 • Riadenie Inšpektorátu životného prostredia Banská Bystrica a zabezpečovanie plnenia úloh v jej pôsobnosti

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov:

 • Najmenej 3 roky vo verejnej správe alebo v oblasti ochrany životného prostredia

Ďalšie požiadavky na uchádzačov :

1.) Znalosť relevantných právnych predpisov, najmä:

 • zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,,
 • zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.,
 • zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
 • zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie,
 • zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy,
 • zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 • zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

2.) Emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti, schopnosť tímovej spolupráce, riadiace a manažérske kompetencie, osobná integrita a morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 2. profesijný štruktúrovaný životopis,
 3. písomná koncepcia rozvoja a riadenia Inšpektorátu (v odporúčanom rozsahu maximálne tri normostrany),
 4. kópia diplomu osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady,
 5. čestné vyhlásenie o pravdivosti predložených dokladov a údajov,
 6. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 7. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 8. vyjadrenie či uchádzač súhlasí alebo nesúhlasí so zverejnením životopisu a koncepcie rozvoja a riadenia inšpektorátu počas výberového konania.
 9. písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zverejnenia životopisu a koncepcie pred realizáciou výberového konania.


Prihlasovanie sa do výberového konania:

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlú uchádzači do 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia (do 29.7.2021) na adresu: 

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Osobný úrad

Grösslingová 5

P.O.Box 812 95

812 95 Bratislava

s označením „VK BB - NEOTVÁRAŤ“, alebo prostredníctvom elektronickej schránky ÚPVS.


Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, dátum podania v podateľni alebo časová pečiatka z elektronickej schránky  ÚPVS preukazujúcu podanie v stanovenej lehote. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Taktiež nebudú akceptované prihlášky zaslané prostredníctvom emailu.


Informácie o priebehu výberového konania:
Postup pri výberovom konaní určuje rokovací poriadok, ktorý je prílohou k Služobnému predpisu Slovenskej inšpekcie životného prostredia č. 4/2021 zo dňa 07. júla 2021, ktorým sa ustanovujú podrobnosti obsadenia voľného miesta riaditeľa inšpektorátu životného prostredia.

Výberové konanie sa skladá z troch častí. Prvú časť tvorí zverejnenie informácie o prihlásených uchádzačoch, druhú časť tvorí neverejný pohovor s členmi výberovej komisie, na ktorej sa overujú najmä odborné vedomosti uchádzačov (znalosť relevantnej legislatívy a problematiky), manažérske kompetencie a osobná integrita uchádzačov.

Uchádzači, ktorí v rámci druhej časti uspejú a získajú dostatočný počet bodov (zvyčajne 75% bodov z možného bodového zisku), postupujú do tretej časti výberového konania.

Treťou časťou výberového konania je pohovor s členmi výberovej komisie s účasťou verejnosti a je vysielaná naživo prostredníctvom internetu. Uchádzači v rámci nej prezentujú svoju koncepciu rozvoja a riadenie Inšpektorátu, odpovedajú na otázky výberovej komisie najmä k predloženej koncepcii a ich osobnej motivácii, pre ktorú sa uchádzajú o danú funkciu. Otázky uchádzačom môže klásť aj zúčastnená verejnosť.

Informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov

Kontaktná osoba:

Ing. Zuzana Hrčková

zuzana.hrckova@sizp.sk

tel. č. 0903 756 075Súčasne hľadáme nových zamestnancov do štátnozamestnaneckého pomeru:

Osobný úrad, Slovenská inšpekcia životného prostredia

Detail výberového konania - eDOV (slovensko.sk)