Pracovné príležitosti - štátna služba

Voľné štátnozamestnanecké miesta Slovenskej inšpekcii životného prostredia sa zverejňujú na centrálnom portáli verejnej správy slovensko.sk v Registri výberových konaní.


Momentálne máme vyhlásené nasledovné výberové konania s termínom prihlásenia do 12.11.2021:

Odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/32454


Útvar inšpekcie ochrany prírody a krajiny, Slovenská inšpekcia životného prostredia


https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/32460