Pracovné príležitosti - štátna služba

Aktuálne pracovné ponuky Slovenskej inšpekcii životného prostredia nájdete v centrálnom registri výberových konaní.

Momentálne máme vyhlásené nasledujúce výberové konania, kde prihlásenie je:

 do 25.10.2021

Odbor ekonomiky a verejného obstarávania, Slovenská inšpekcia životného prostredia 

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/32207

Útvar inšpekcie ochrany vôd , Slovenská inšpekcia životného prostredia 

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/32215

Útvar integrovaného povoľovania a kontroly, Slovenská inšpekcia životného prostredia 

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/32224

Odbor inšpekcie biologickej bezpečnosti, Inšpektorát životného prostredia Bratislava

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/32203##UrlSlovenskoSk##

Odbor inšpekcie ochrany vôd, Inšpektorát životného prostredia Bratislava

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/32208

Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva, Inšpektorát životného prostredia Bratislava

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/32216

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Inšpektorát životného prostredia Bratislava

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/32223 

Odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/32205

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlasujeme výberové konanie na obsadenie funkcie:

 RIADITEĽ  INŠPEKTORÁTU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA KOŠICE

Náplň práce:

 • Riadenie Inšpektorátu životného prostredia Košice a zabezpečovanie plnenia úloh v jej pôsobnosti

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov:

 • Najmenej 3 roky vo verejnej správe alebo v oblasti ochrany životného prostredia


Ďalšie požiadavky na uchádzačov:

1.) Znalosť relevantných právnych predpisov, najmä:

 • zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,,
 • zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.,
 • zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
 • zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie,
 • zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy,
 • zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 • zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

2.) Emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti, schopnosť tímovej spolupráce, riadiace a manažérske kompetencie, osobná integrita a morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 2. profesijný štruktúrovaný životopis,
 3. písomná koncepcia rozvoja a riadenia Inšpektorátu (v odporúčanom rozsahu maximálne tri normostrany),
 4. kópia diplomu osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady,
 5. čestné vyhlásenie o pravdivosti predložených dokladov a údajov,
 6. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 7. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 8. vyjadrenie či uchádzač súhlasí alebo nesúhlasí so zverejnením životopisu a koncepcie rozvoja a riadenia inšpektorátu počas výberového konania.
 9. písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zverejnenia životopisu a koncepcie pred realizáciou výberového konania.


Prihlasovanie sa do výberového konania:

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlú uchádzači do 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia (do 19.09.2021) na adresu:

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Osobný úrad

Grösslingová 5

P.O.Box 812 95

812 95 Bratislava

s označením „VK KE - NEOTVÁRAŤ“, alebo prostredníctvom elektronickej schránky ÚPVS.


Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, dátum podania v podateľni alebo časová pečiatka z elektronickej schránky  ÚPVS preukazujúcu podanie v stanovenej lehote. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Taktiež nebudú akceptované prihlášky zaslané prostredníctvom emailu.


Informácie o priebehu výberového konania:
Postup pri výberovom konaní určuje rokovací poriadok, ktorý je prílohou k Služobnému predpisu Slovenskej inšpekcie životného prostredia č. 4/2021 zo dňa 07. júla 2021, ktorým sa ustanovujú podrobnosti obsadenia voľného miesta riaditeľa inšpektorátu životného prostredia.

Výberové konanie sa skladá z troch častí. Prvú časť tvorí zverejnenie informácie o prihlásených uchádzačoch, druhú časť tvorí neverejný pohovor s členmi výberovej komisie, na ktorej sa overujú najmä odborné vedomosti uchádzačov (znalosť relevantnej legislatívy a problematiky), manažérske kompetencie a osobná integrita uchádzačov.

Uchádzači, ktorí v rámci druhej časti uspejú a získajú dostatočný počet bodov (zvyčajne 75% bodov z možného bodového zisku), postupujú do tretej časti výberového konania.

Treťou časťou výberového konania je pohovor s členmi výberovej komisie s účasťou verejnosti a je vysielaná naživo prostredníctvom internetu. Uchádzači v rámci nej prezentujú svoju koncepciu rozvoja a riadenie Inšpektorátu, odpovedajú na otázky výberovej komisie najmä k predloženej koncepcii a ich osobnej motivácii, pre ktorú sa uchádzajú o danú funkciu. Otázky uchádzačom môže klásť aj zúčastnená verejnosť.

Kontaktná osoba:

Ing. Zuzana Hrčková

zuzana.hrckova@sizp.sk

tel. č. 0903 756 075

Informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizácia 22. septembra 2021

Prvá a druhá časť výberového konania bude prebiehať vo štvrtok, 06. októbra 2021.

Prvá časť sa uskutoční formou neverejného pohovoru výberovej komisie s uchádzačmi, v rámci ktorej bude výberová komisia hodnotiť odborné vedomosti uchádzačov ako aj ich predchádzajúce skúsenosti.

Úspešní uchádzači z neverejného pohovoru postúpia do verejného vypočutia. Verejné vypočutie bude vysielané naživo, cez Facebook Ministerstva životného prostredia a verejnosť bude mať možnosť klásť otázky. Uchádzač bude prezentovať svoju koncepciu rozvoja a riadenia Inšpektorátu a odpovedať na otázky výberovej komisie a verejnosti. 

Druhá časť výberového konania začne v ten istý deň približne o 11:00 hodine.

Informácie týkajúce sa spracovávania a ochrany osobných údajov

Do výberového konania sa prihlásil jeden uchádzač.

Životopis a koncepcia uchádzača, ktorý dal súhlas na ich zverejnenie môžete nájsť nižšie:

Ing. Eva Bučková – životopis, koncepcia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALIZÁCIA 15. októbra 2021

Dňa 06. októbra 2021 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Inšpektorátu životného prostredia Košice so sídlom v Košiciach.

Do výberového konania sa prihlásila jedna uchádzačka, ktorá súhlasila so zverejnením svojich osobných údajov po výberovom konaní.

Ing. Eva Bučková

Výberová komisia mala 5 členov:

Mgr. Ing. Ján Jenčo, generálny riaditeľ – generálny tajomník služobného úradu, Slovenská inšpekcia životného prostredia

Ing. Ulrika Ulbrichová, vedúca odboru inšpekcie ochrany ovzdušia, Inšpektorát životného prostredia Košice

Ing. Zuzana Hrčková, riaditeľka osobného úradu, Slovenská inšpekcia životného prostredia

RNDr. Tatiana Horecká, PhD., zástupca Základnej organizácie Slovenského odborového zväzu verejnej správy Slovenská inšpekcia životného prostredia

Mgr. Martina Blatnická, riaditeľka odboru regulácie obchodu s ohrozenými druhmi, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prvá časť výberového konania sa uskutočnila 06. októbra 2021  formou osobného pohovoru s uchádzačkou. V rámci 30 minút dostala uchádzačka 5 otázok určených na overenie odborných vedomostí týkajúcich sa relevantnej legislatívy a otázky na overenie 3 stanovených manažérskych kompetencií a otázku na morálnu dilemu uchádzačky.

V prvej časti mohla uchádzačka získať najviac 50 bodov, pričom podmienkou pre postup do druhej časti výberového konania bolo potrebné získať v priemere najmenej 37,5 bodov.

Viac ako 37,5 bodov získala a kritériám prvej časti vyhovela uchádzačka:

Ing. Eva Bučková                                     38 bodov

Druhá časť sa uskutočnila v ten istý deň formou verejného vypočutia. Uchádzačka odpovedala na otázky výberovej komisie, týkajúce sa najmä ich motivácie, pre ktorú sa uchádza o funkciu, jej doterajšie skúsenosti. Na úspech v druhej časti bolo potrebné získať najmenej 52,5 bodov.

Viac ako 52,5 bodov získala a kritériám druhej časti vyhovela uchádzačka:

Ing. Eva Bučková                                      55,6 bodov

 Pre úspešné absolvovanie výberového konania bolo potrebné získať najmenej 90 bodov. Vo výberovom konaní dosiahla uchádzačka:

Ing. Eva Bučková                                      93,6 bodov

 Zápisnica z výberového konania

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALIZÁCIA 15. októbra 2021

Úspešná uchádzačka Ing. Eva Bučková dňa 15.10.2021 oznámila služobného úradu Slovenskej inšpekcii životného prostredia, že ponuku na vymenovanie za riaditeľa Inšpektorátu životného prostredia v Košiciach odmietla.