Pracovné príležitosti - štátna služba

Vzhľadom na skutočnosť, že od 1. júna 2017 nadobudol účinnosť nový zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), Slovenská inšpekcia životného prostredia v súlade s § 41 zákona vyhlasuje výberové konania na obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest výlučne prostredníctvom Registra výberových konaní na ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk).


ÚIPK_VK_2019_5062.pdf

OIOH IŽP BA_VK_2019_4999.pdf

OIOH IŽP BB_VK_2019_4998.pdf

OP IŽP BB_VK_2019_5018.pdf