Novinky - stránka 2

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ÚSPEŠNE POKRAČUJE V IMPLEMENTÁCII MODELU CAF

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ÚSPEŠNE POKRAČUJE V IMPLEMENTÁCII MODELU CAF

Dátum: 14. 12. 2021

V dňoch 28. až 30. septembra 2021 sa konalo pracovné stretnutie zamestnancov Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), ktorí sa aktívne podieľali na tvorbe samohodnotiacej správy CAF o činnosti SIŽP. Takzvaného „konsenzus mítingu CAF“ sa osobne zúčastnil aj generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo.  Obsahom stretnutia bolo vypracovať bodové hodnotenie jednotlivých kritérií samohodnotiacej správy.

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE STÁLEHO PRACOVISKA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE STÁLEHO PRACOVISKA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

Dátum: 11. 11. 2021

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) dňa 18. 10. 2021 slávnostne otvorila v Spišskej Novej Vsi stále pracovisko Inšpektorátu životného prostredia Košice, čím strategicky posilnila svoju územnú pôsobnosť v regióne, ktorý má veľké prírodné bohatstvo a ktorý si prirodzene vyžaduje aj zvýšenú pozornosť z hľadiska ochrany životného prostredia. K tomu, aby SIŽP mohla rýchlo a efektívne uplatňovať svoje zákonné kompetencie pri objasňovaní environmentálnych deliktov, prispeje aj navýšenie počtu inšpektorov.

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PODPORUJE EURÓPSKY DEŇ BEZ ÁUT

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PODPORUJE EURÓPSKY DEŇ BEZ ÁUT

Dátum: 22. 09. 2021

Z iniciatívy Európskej komisie sa v roku 2000 dňa 22. septembra po prvýkrát konal Európsky deň bez áut. Jeho cieľom je znížiť závislosť a dopyt po autách a pohonných hmotách a priblížiť ľuďom alternatívne možnosti dopravy, ako pešia doprava, cyklistika a verejná doprava. Zamestnanci Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) sa už tradične zapájajú do projektu Do práce na bicykli. Tento rok sa aktívne sa zapojilo 25 zamestnancov, ktorí spolu najazdili za mesiac júl 523 jázd a skvelých 4 047 km.

 SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ZASAHUJE NA RIEKE HRON A RIEŠI EKOLOGICKÚ HAVÁRIU

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ZASAHUJE NA RIEKE HRON A RIEŠI EKOLOGICKÚ HAVÁRIU

Dátum: 29. 07. 2021

Dňa 26.07.2021, o ôsmej hodine ráno dostala Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) hlásenie o havárii na vodnom toku Hron, v lokalite areálu bioplynovej stanice spoločnosti Bioplyn Budča, spol. s.r.o., v k.ú. Budča, okres Zvolen. Pracovníci SIŽP z Inšpektorátu životného prostredia Banská Bystrica, odboru inšpekcie ochrany vôd, ktorí v tom čase vykonávali pohotovostnú službu, bezodkladne vyrazili na miesto havárie a začali vzniknutú situáciu riešiť ako mimoriadne zhoršenie kvality vôd (MZV) podľa vodného zákona. Príčinou vzniku MZV bol únik digestátu v približnom množstve 500 m3 priamo zo skladovacieho vaku, ktorý bol pretrhnutý pádom stromu počas búrky. 

VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA KOŠICKÉHO A BANSKOBYSTRICKÉHO INŠPEKTORÁTU

VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA KOŠICKÉHO A BANSKOBYSTRICKÉHO INŠPEKTORÁTU

Dátum: 14. 07. 2021

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) dňa 14.07.2021vyhlásila výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľov inšpektorátov životného prostredia v Banskej Bystrici a v Košiciach. Uchádzači by mal mať minimálne trojročnú prax vo verejnej správe, alebo v oblasti ochrany životného prostredia, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a mali by mať znalosť relevantných právnych predpisov. Prihlásiť sa môžete do 15 dní od zverejnenia pracovnej ponuky, teda do 29.07.2021. Bližšie informácie sa nachádzajú v ponuke voľných pracovných miest na stránke SIŽP Pracovné príležitosti - štátna služba | sizp.sk

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ZAČÍNA S PROCESOM SAMOHODNOTENIA PODĽA MODELU CAF

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ZAČÍNA S PROCESOM SAMOHODNOTENIA PODĽA MODELU CAF

Dátum: 28. 06. 2021

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) začala od júna tohto roka  v rámci národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy  s procesom samohodnotenia prostredníctvom implementácie modelu CAF (Common assessment framework)

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ROZŠIRUJE RADY INŠPEKTOROV A ZRIAĎUJE NOVÉ STÁLE PRACOVISKO V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ROZŠIRUJE RADY INŠPEKTOROV A ZRIAĎUJE NOVÉ STÁLE PRACOVISKO V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

Dátum: 28. 06. 2021

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) vyhlásila výberové konania na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest na funkcie inšpektorov a vedúcich odborov na všetkých regionálnych pracoviskách SIŽP a aj na pripravovanom stálom pracovisku v Spišskej Novej Vsi. Prijímanie nových ľudí je realizáciou záväzku Ministerstva životného prostredia SR výrazne posilniť SIŽP. Tieto pozície sú financované z prostriedkov Environmentálneho fondu.

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VARUJE PRED NESPRÁVNYM ZABEZPEČENÍM KONTAJNEROV VOČI PRÍSTUPU MEDVEĎA

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VARUJE PRED NESPRÁVNYM ZABEZPEČENÍM KONTAJNEROV VOČI PRÍSTUPU MEDVEĎA

Dátum: 23. 06. 2021

SIŽP spolupracuje so Štátnou ochranou prírody SR (ŠOP SR) pri spoločných kontrolách kontajnerových stojísk a ich zabezpečenia pred prístupom medveďa hnedého na základe ustanovení § 14 ods. 1 písm. j) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého). 

V tomto období sa uvoľňujú covidové opatrenia a zároveň sa otvárajú turistické chodníky. Predpokladáme zvýšené množstvo odpadu, úmerné väčšiemu množstvu turistov. Preto je naozaj dôležité, aby sa odpad zabezpečil správne.

CENU MINISTRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ZÍSKALI DVE INŠPEKTORKY SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

CENU MINISTRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ZÍSKALI DVE INŠPEKTORKY SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Dátum: 18. 06. 2021

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia si minister životného prostredia SR Ján Budaj uctil ľudí, ktorí sa svojou prácou významnou mierou zaslúžili o zlepšenie nášho životného prostredia v rôznych odvetviach, či už išlo o ochranu prírody a krajiny, vôd, ovzdušia, alebo sa zasadili na zlepšení legislatívy, týkajúcej sa ochrany životného prostredia. Cenu ministra životného prostredia SR v kategórii  jednotlivci získali dve inšpektorky Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Ing. Marcela Domčeková, vedúca odboru ochrany vôd Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, stáleho pracoviska Nitra a Ing. Gabriela Ganse, vedúca odboru ochrany vôd Inšpektorátu životného prostredia v Žiline.

POKUTY ZA ENVIROMENTÁLNE DELIKTY SPOLOČNOSTI IKEA INDUSTRY SLOVAKIA S.R.O.

POKUTY ZA ENVIROMENTÁLNE DELIKTY SPOLOČNOSTI IKEA INDUSTRY SLOVAKIA S.R.O.

Dátum: 15. 06. 2021

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) právoplatne uložil v máji tohto roku spoločnosti IKEA Industry Slovakia, s.r.o., pokutu v celkovej výške 80 000 eur podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o IPKZ)