Novinky

SIŽP získala titul Effective CAF User

SIŽP získala titul Effective CAF User

Dátum: 26. 10. 2022

Generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo dňa 19.10.2022 slávnostne prevzal z rúk pani predsedníčky ÚNMS Kataríny Surmíkovej Tatranskej ocenenie „Effective CAF User“. Titul nám bol udelený na základe doterajšej úspešnej implementácie modelu CAF a po Externej spätnej väzbe, ktorá sa uskutočnila na pôde SIŽP dňa 08.09.2022.

WORLD RANGER DAY NA SLOVENSKEJ INŠPEKCII ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

WORLD RANGER DAY NA SLOVENSKEJ INŠPEKCII ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Dátum: 29. 07. 2022

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) zorganizovala dňa 29. júla 2022 pri príležitosti World Ranger Day, Svetového dňa strážcov prírody, podujatie, ktorým upozornila na prácu členov všetkých strážnych zborov, ktoré fungujú na Slovensku. Profesionálni a dobrovoľní strážcovia pravidelne informujú SIŽP o páchaní environmentálnych deliktov, poskytujú dôležité svedectvá a dôkazové materiály, bez ktorých by sa často nezaobišlo šetrenie a úspešné usvedčenie páchateľov. Strážcovia – rangeri - neraz asistujú inšpektorom aj v teréne počas kontrol, čím sa často podarí predísť vyhroteným a konfliktným situáciám.Oficiálnu časť podujatia otvoril Michal Kiča, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR, spolu s generálnym riaditeľom SIŽP Jánom Jenčom. 

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

Dátum: 30. 06. 2022

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) podpísala v poradí už tretie memorandum o spolupráci so slovenskou univerzitou. Dňa 30.6.2022 sa generálny riaditeľ SIŽP Mgr. Ing. Ján Jenčo dohodol s rektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) Dr. h. c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliverom Moravčíkom na zahájení úzkej vzájomnej spolupráce.

 SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ULOŽILA PREVÁDZKOVATEĽOVI ODKALISKA POŠA REKORDNÚ POKUTU

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ULOŽILA PREVÁDZKOVATEĽOVI ODKALISKA POŠA REKORDNÚ POKUTU

Dátum: 07. 06. 2022

 

Dňa 1.6.2022 Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) vydala druhostupňové rozhodnutie vo veci uloženia pokuty pre spoločnosť TP 2, s.r.o., ktorá zodpovedá za prevádzku odkaliska Poša a ktorá sídli v areáli bývalého podniku Chemko v Strážskom. Ústredie SIŽP za protizákonné vypúšťanie odpadových vôd z odkaliska Poša do rieky Ondava uložilo spoločnosti TP 2, s.r.o. pokutu vo výške 743 018 EUR. Druhostupňové rozhodnutie bude právoplatné po jeho doručení, nie je však možné sa voči nemu odvolať. Kontrolovaný subjekt môže využiť zákonné právo a napadnúť rozhodnutie súdnou cestou. 

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A TECHNICKEJ UNIVERZITY VO ZVOLENE

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A TECHNICKEJ UNIVERZITY VO ZVOLENE

Dátum: 12. 05. 2022

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) zahájila užšiu spoluprácu s ďalšou slovenskou univerzitou, ide Technickú univerzitu vo Zvolene (TUZVO). Dňa 10. mája 2022 podpísali rektor TUZVO Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. a generálny riaditeľ SIŽP Mgr. Ing. Ján Jenčo memorandum o spolupráci. Je to v poradí už druhá spolupráca SIŽP so zástupcami akademickej obce a jej cieľom je prepojiť poznatky v oblasti vedeckého skúmania s aplikačnou praxou orgánov štátnej správy v na úseku starostlivosti o životné prostredie.

DEŇ ZEME NA SLOVENSKEJ INŠPEKCII ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

DEŇ ZEME NA SLOVENSKEJ INŠPEKCII ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Dátum: 24. 04. 2022

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) pri príležitosti Dňa zeme, ktoré sa uskutoční v pondelok 25. apríla 2022. Súčasťou bude aj tlačová konferencia, prezentácie a diskusie na aktuálne environmentálne témy. Záštitu nad podujatím prevzal minister životného prostredia Ján Budaj, pozvanie prijali aj štátni tajomníci MŽP SR Michal Kiča a Juraj Smatana, generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo a ďalší zaujímaví hostia, najmä z radov environmentálnych odborníkov.  Celé podujatie sa bude vysielať online na oficiálnej facebookovej stránke SIŽP Slovenská inšpekcia životného prostredia - SIŽP | Facebook

 REAKCIA SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA OBVINENIA LV VLK

REAKCIA SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA OBVINENIA LV VLK

Dátum: 11. 04. 2022

 Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) sa dôsledne zaoberala všetkými podnetmi Lesoochranárskeho zoskupenia VLK (LZ VLK), ktoré mali poukazovať na údajné porušovanie druhovej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) týkajúcich sa vykonávania lesohospodárskej činnosti na lesných pozemkoch v katastrálnych územiach Olejníkov, Hertník a Livov. Dotknuté lesné pozemky sú súčasťou Chráneného vtáčieho územia Čergov s najnižším, teda prvým stupňom ochrany, resp. sú súčasťou aj rovnomenného územia európskeho významu, na ktorom sa uplatňuje druhý stupeň ochrany.

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA KOORDINUJE VYŠETROVANIE OPAKOVANÝCH ÚHYNOV RÝB NA RIEKE SLATINA

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA KOORDINUJE VYŠETROVANIE OPAKOVANÝCH ÚHYNOV RÝB NA RIEKE SLATINA

Dátum: 07. 04. 2022

Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP)  počas marca opakovane privolali k viacerým úhynom rýb na rieke Slatina. Keďže sa na základe vykonaného šetrenia nepodarilo preukázať jednoznačnú príčinu, generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo zvolal za účelom koordinácie ďalšieho spoločného postupu pri ochrane Slatiny pracovné stretnutie dotknutých štátnych orgánov a ostatných organizácií vrátane zástupcov samospráv a občianskej verejnosti.

POSTUP SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VOČI PREVÁDZKOVATEĽOVI ODKALISKA POŠA BOL ZÁKONNÝ

POSTUP SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VOČI PREVÁDZKOVATEĽOVI ODKALISKA POŠA BOL ZÁKONNÝ

Dátum: 27. 01. 2022

Krajský súd v Košiciach zamietol žalobu spoločnosti TP 2, s.r.o., ktorá súdne napadla protokol z kontroly vykonanej Slovenskou inšpekciou životného prostredia (SIŽP). Krajský súd v Košiciach tým potvrdil správnosť postupu a aj závery SIŽP, podľa ktorých prevádzkovateľ odkaliska Poša vypúšťal odpadovú vodu do povrchového recipientu bez potrebného povolenia, čím porušil zákon o vodách.

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE BUDÚ BLIŽŠIE SPOLUPRACOVAŤ

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE BUDÚ BLIŽŠIE SPOLUPRACOVAŤ

Dátum: 14. 12. 2021

Dohodu o vzájomnej spolupráci podpísali dňa 13.12.2021 generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) Mgr. Ing. Ján Jenčo s rektorom Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. JUDr. Marekom Števčekom, PhD. a dekanmi Právnickej fakulty UK a Prírodovedeckej fakulty UK, doc. JUDr. Eduardom Burdom PhD. a prof. RNDr. Petrom Fedorom PhD. Hlavným cieľom je prepojiť poznatky v oblasti vedeckého skúmania akademickej obce s aplikačnou praxou orgánov štátnej správy v na úseku starostlivosti o životné prostredie prostredníctvom vzájomného poskytovania odborných personálnych kapacít a spoločného riešenia výskumných úloh a konkrétnych praktických problémov.