Novinky - stránka 3

ŠETRENÍM SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SA PREUKÁZALO, ŽE KÚPALISKO PODHÁJSKA NEMÁ OPRÁVNENIE ČERPAŤ VODU Z GEOTERMÁLNEHO VRTU A VYUŽÍVAŤ JU V BAZÉNOCH

ŠETRENÍM SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SA PREUKÁZALO, ŽE KÚPALISKO PODHÁJSKA NEMÁ OPRÁVNENIE ČERPAŤ VODU Z GEOTERMÁLNEHO VRTU A VYUŽÍVAŤ JU V BAZÉNOCH

Dátum: 29. 05. 2021

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) na základe vlastných zistení zahájila v auguste 2019 hlavný štátny vodoochranný dozor v spoločnosti GEO TERMÁL Podhájska, s.r.o. Inšpektorky totiž počas preventívnej kontroly na vodnom toku Liska v katastrálnom území Podhájska objavili systém rúr, z ktorých vytekala hnedo zafarbená teplá voda. SIŽP zistila, že kontrolovaný subjekt odobral podzemnú geotermálnu vodu z vrtu PO- 1 v rozpore s vydanými povoleniami orgánu štátnej vodnej správy.

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ZAMIETLA ODVOLANIE SPOLOČNOSTI KOLIBA, A.S., A ULOŽENÚ POKUTU V PLNOM ROZSAHU POTVRDILA

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ZAMIETLA ODVOLANIE SPOLOČNOSTI KOLIBA, A.S., A ULOŽENÚ POKUTU V PLNOM ROZSAHU POTVRDILA

Dátum: 28. 05. 2021

Ústredie Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), ako druhostupňový orgán,  preskúmalo v odvolacom konaní uloženie pokuty spoločnosti KOLIBA, a.s. a potvrdilo rozhodnutie prvostupňového orgánu, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava (IŽP BA), stáleho pracoviska Nitra, zo dňa 28.12.2020. Výška pokuty uložená podľa ustanovenia § 75 ods. 9 vodného zákona sa nemení, pre závažnosť previnenia spoločnosti KOLIBA, a.s. zostáva výška uloženej pokuty na sume 135 000 eur.

SPOLUPRÁCA SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ŠTÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRI RIEŠENÍ „KONTAJNEROVÝCH MEDVEĎOV“

SPOLUPRÁCA SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ŠTÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRI RIEŠENÍ „KONTAJNEROVÝCH MEDVEĎOV“

Dátum: 24. 05. 2021

Minulý rok SIŽP v spolupráci so zásahovým tímom Medveď ŠOP SR skontrolovala 284 kontajnerových stojísk. Zisťovala porušenie ustanovenia § 14 ods. 1 písm. j) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého). Štyrom obciam, Národnému endokrinologickému ústavu v Ľubochni a jednému podnikateľskému subjektu bola za porušenie zákona uložená pokuta. V ostatných prípadoch, v ktorých bolo zistené porušenie ustanovenia § 14 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch momentálne prebieha správne konanie o uložení pokuty. Zároveň SIŽP kontroluje plnenia nariadených nápravných opatrení.

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ZAČÍNA S IMPLEMENTÁCIOU MODELU CAF

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ZAČÍNA S IMPLEMENTÁCIOU MODELU CAF

Dátum: 13. 05. 2021

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) s veľkými očakávaniami prijala možnosť zapojiť sa do národného projektu pod názvom Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy prostredníctvom implementácie modelu CAF.

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA OBMEDZILA VÝRUB STROMOV V CHRÁNENEJ KRAJINNEJ OBLASTI DUNAJSKÉ LUHY POČAS  HNIEZDENIA VZÁCNEHO DRAVCA ORLIAKA MORSKÉHO

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA OBMEDZILA VÝRUB STROMOV V CHRÁNENEJ KRAJINNEJ OBLASTI DUNAJSKÉ LUHY POČAS HNIEZDENIA VZÁCNEHO DRAVCA ORLIAKA MORSKÉHO

Dátum: 12. 05. 2021

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) začala na základe občianskeho podnetu získaného z facebookovej stránky Slovenského ochranárskeho snemu šetriť prípad výrubu stromov v blízkosti Biskupického ramena pri Bratislave, kde sa aktuálne vykonávajú kompenzačné opatrenie súvisiace s výstavbou diaľnice D4/R7. Dotknutá lokalita je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy a taktiež aj Chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy.

PREVENCIA PROTI VYSOKÝM POKUTÁM ZA ZNEČISŤOVANIE VODNÝCH TOKOV OBECNÝMI ČISTIARŇAMI ODPADOVÝCH VÔD

PREVENCIA PROTI VYSOKÝM POKUTÁM ZA ZNEČISŤOVANIE VODNÝCH TOKOV OBECNÝMI ČISTIARŇAMI ODPADOVÝCH VÔD

Dátum: 22. 03. 2021

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v rámci Svetového dňa vody (22.03.2021) prijala program preventívnych opatrení, aby tým zabránila častým a opakovaným znečisteniam vodných tokov z obecných čistiarní odpadových vôd (ČOV). Podľa Jána Jenča, generálneho riaditeľa SIŽP je oveľa lepšie predchádzať ekologickým haváriám, ako riešiť ich nepriaznivé dôsledky. Ďalej zdôraznil, že havarijné stavy obecných ČOV sú veľmi časté, zväčša ich spôsobuje preťaženie, neodborné zaobchádzanie, alebo zastarané zariadenie. "Plánujeme prevádzkovateľov obecných ČOV motivovať a informovať, aby finančné prostriedky investovali radšej do renovácie prevádzky, než aby sa dostali do bludného kruhu sankcionovania za opakované ekologické havárie, ktorým nebudú môcť zamedziť, pretože im neostanú finančné prostriedky na renováciu zariadenia," doplnil generálny riaditeľ Jenčo. 


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ULOŽILA V ROKU 2020 REKORDNÚ POKUTU VO VÝŠKE 160 000 EUR

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ULOŽILA V ROKU 2020 REKORDNÚ POKUTU VO VÝŠKE 160 000 EUR

Dátum: 19. 02. 2021

V septembri 2019 vznikol požiar v trnavskom sklade spoločnosti CHRENeko s.r.o., v ktorom sa skladovalo 250 000 litrov znečisťujúcich látok. Po vypuknutí požiaru väčšia časť látok zhorela a časť v dôsledku hasenia vodou vytiekla na okolitý terén. Pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd sa v tesnej blízkosti požiariska odhalil ešte jeden obdobný sklad, prevádzkovaný tou istou spoločnosťou. Obidva sklady sa nachádzali v areáli TAZ. Spoločnosť nemala povolenie na prevádzkovanie zariadenia, ani na zber odpadov, ale ani súhlas na nakladanie nebezpečnými odpadmi.

VYHODNOTENIE ČINNOSTI SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ZA ROK 2020

VYHODNOTENIE ČINNOSTI SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ZA ROK 2020

Dátum: 18. 02. 2021

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) uložila v minulom roku 613 pokút v celkovej sume 1.914.039,26 eur, čo je doteraz najviac v histórii SIŽP. Porušenie právnych predpisov bolo v roku 2020 zistené v 43% vykonaných kontrol. Oproti predchádzajúcemu roku 2019 ide o nárast o 8%. Nové vedenie SIŽP v roku 2020 taktiež začalo s obnovou zastaranej techniky a vybavenia inšpektorov.

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VYDALA PRÍKAZ NA ZASTAVENIE VYPÚŠŤANIA ODPADOVÝCH VÔD DO ODKALISKA POŠA S OKAMŽITOU PLATNOSŤOU

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VYDALA PRÍKAZ NA ZASTAVENIE VYPÚŠŤANIA ODPADOVÝCH VÔD DO ODKALISKA POŠA S OKAMŽITOU PLATNOSŤOU

Dátum: 27. 01. 2021

V pondelok 25. januára sa uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny ustanovenej vo veci šetrenia mimoriadneho zhoršenia kvality vôd na potoku Kyjov. Jedným z opatrení uložených pracovnou skupinou pôvodcovi mimoriadneho zhoršenia kvality vôd je povinnosť ukončiť vypúšťanie odpadových vôd z areálu Chemko Strážske do odkaliska Poša.

NELEGÁLNE UMIESTNENÝ NEBEZPEČNÝ ODPAD V HLADOVKE A ZÁBIEDOVE

NELEGÁLNE UMIESTNENÝ NEBEZPEČNÝ ODPAD V HLADOVKE A ZÁBIEDOVE

Dátum: 22. 01. 2021

SIŽP v júni 2018 postúpila všetky svoje zistenia polícii vzhľadom na rozsah protiprávnej činnosti, z ktorého bolo dôvodné sa domnievať, že došlo k trestnému činu. Po roku a pol vyšetrovatelia vzniesli vo veci obvinenie. „SIŽP v tejto veci skutočne promptne reagovala a zistila skutkový stav, ktorý nasvedčoval spáchaniu trestných činov, čo sa predsa potvrdilo aj medializovaným vznesením obvinenia. Verím, že orgánom činným v trestnom konaní sa podarí vec dotiahnuť do úspešného konca a páchatelia tejto environmentálnej protiprávnej činnosti budú aj odsúdení,“ zdôraznil Ján Jenčo, generálny riaditeľ SIŽP.