Novinky

BAT FÓRUM 2018

BAT FÓRUM 2018

Dátum: 09. 11. 2018

Po úspešnom druhom ročníku dovoľujeme si vás pozvať na III. zasadnutie BAT Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách, ďalej len Fórum.

Zmyslom Fóra je oboznámiť širokú odbornú verejnosť s novinkami v oblasti najlepších dostupných techník
(BAT  - Best Availaible Techniques) a zaisťovať spätnú väzbu z priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších zainteresovaných orgánov a organizácií. Na Fóre sa každoročne schádzajú odborníci zaoberajúci sa problematikou priemyselných emisií z dotknutých štátnych orgánov a členovia národných technických skupín.

Tohtoročné III. zasadnutie Fóra sa uskutoční v utorok 20. novembra 2018 v Grand Hoteli Permon
(Podbanské - Vysoké Tatry).

Referenčný dokument o najlepších dostupných technikách pri spracovaní odpadu (WT BREF))

Referenčný dokument o najlepších dostupných technikách pri spracovaní odpadu (WT BREF))

Dátum: 09. 11. 2018

Európsky úrad pre IPPC (EIPPCB; z angl. European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau) zverejnil na svojej webovej stránke finálnu verziu revidovaného referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách pri spracovaní odpadu Best Availaible Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment  - WT BREF.

Tlačová beseda rezortu životného prostredia

Tlačová beseda rezortu životného prostredia

Dátum: 19. 10. 2018

Dňa 19.10.2018 sa uskutočnila tlačová beseda, na ktorej minister životného prostredia SR László Sólymos a generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia Róbert Ružička prezentovali výsledky kontrolnej činnosti inšpekcie za posledný polrok a predstavili jej hlavné súčasné výzvy.  

IMPEL Next Generation konferencia

IMPEL Next Generation konferencia

Dátum: 09. 10. 2018

26. septembra 2018 sa v holandskom Zwolle uskutočnila konferencia IMPEL Next Generation, na ktorej viac ako 170 odborníkov diskutovalo o nových výzvach a praktických skúsenostiach súvisiacich s implementáciou právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia. 

Stanovisko SIŽP k problematike skládky "Cunín – TKO"

Stanovisko SIŽP k problematike skládky "Cunín – TKO"

Dátum: 05. 10. 2018

Inšpekcia na základe žiadosti mesta Gbely vykonala dňa 06.09.2017 na skládke Cunín – TKO  environmentálnu kontrolu. V rámci environmentálnej kontroly inšpekcia zadala vykonanie odberov a rozborov podzemných vôd v predmetnej oblasti. Súčasne si nechala vypracovať aj Správu z monitoringu podzemných vôd. 

Stanovisko SIŽP týkajúceho sa spadnutého popolčeka v okrese Vranov nad Topľou

Stanovisko SIŽP týkajúceho sa spadnutého popolčeka v okrese Vranov nad Topľou

Dátum: 13. 09. 2018

Vedenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia sa dňa 10. 09. 2018 stretlo so starostami obcí okresu Vranov nad Topľou a s poslancom Prešovského samosprávneho kraja p. Kocákom, v súvislosti s medializovaným prípadom spádu popolčeka.

kontrola okrasných kvetov

kontrola okrasných kvetov

Dátum: 26. 07. 2018

Vzhľadom na to, že v minulom roku sme zachytili na našom trhu 21 rôznych geneticky modifikovaných petúnií, venovali sme im aj v tomto roku zvýšenú pozornosť. Pri cielených kontrolách sme v tohtoročnej sezóne nezistili na území Slovenska výskyt žiadnej geneticky modifikovanej letničky. Všetkým kontrolovaným subjektom ďakujeme za súčinnosť pri kontrolách.

Stanovisko SIŽP k problematike zápachu a hluku v aglomerácii Bratislava

Stanovisko SIŽP k problematike zápachu a hluku v aglomerácii Bratislava

Dátum: 20. 06. 2018

Stanovisko SIŽP k problematike zápachu a hluku v aglomerácii Bratislava, ktoré obsahuje vysvetlenia a rady v prípade podávania podnetov.

Znečistenie vodného toku Malý Dunaj

Znečistenie vodného toku Malý Dunaj

Dátum: 14. 06. 2018

Informácia o  mimoriadnom zhoršení  vôd vo vodnom toku Malý Dunaj dňa 08.06.2018 v Zálesí a Tomášove

Znečistenie vodného toku Ťakov  v meste Nováky

Znečistenie vodného toku Ťakov v meste Nováky

Dátum: 22. 03. 2018

Informácia o mimoriadnom zhoršení  vôd vo vodnom toku Ťakov dňa 09.03.2018 v Novákoch