Novinky

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A TECHNICKEJ UNIVERZITY VO ZVOLENE

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A TECHNICKEJ UNIVERZITY VO ZVOLENE

Dátum: 12. 05. 2022

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) zahájila užšiu spoluprácu s ďalšou slovenskou univerzitou, ide Technickú univerzitu vo Zvolene (TUZVO). Dňa 10. mája 2022 podpísali rektor TUZVO Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. a generálny riaditeľ SIŽP Mgr. Ing. Ján Jenčo memorandum o spolupráci. Je to v poradí už druhá spolupráca SIŽP so zástupcami akademickej obce a jej cieľom je prepojiť poznatky v oblasti vedeckého skúmania s aplikačnou praxou orgánov štátnej správy v na úseku starostlivosti o životné prostredie.

DEŇ ZEME NA SLOVENSKEJ INŠPEKCII ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

DEŇ ZEME NA SLOVENSKEJ INŠPEKCII ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Dátum: 24. 04. 2022

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) pri príležitosti Dňa zeme, ktoré sa uskutoční v pondelok 25. apríla 2022. Súčasťou bude aj tlačová konferencia, prezentácie a diskusie na aktuálne environmentálne témy. Záštitu nad podujatím prevzal minister životného prostredia Ján Budaj, pozvanie prijali aj štátni tajomníci MŽP SR Michal Kiča a Juraj Smatana, generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo a ďalší zaujímaví hostia, najmä z radov environmentálnych odborníkov.  Celé podujatie sa bude vysielať online na oficiálnej facebookovej stránke SIŽP Slovenská inšpekcia životného prostredia - SIŽP | Facebook

 REAKCIA SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA OBVINENIA LV VLK

REAKCIA SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA OBVINENIA LV VLK

Dátum: 11. 04. 2022

 Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) sa dôsledne zaoberala všetkými podnetmi Lesoochranárskeho zoskupenia VLK (LZ VLK), ktoré mali poukazovať na údajné porušovanie druhovej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) týkajúcich sa vykonávania lesohospodárskej činnosti na lesných pozemkoch v katastrálnych územiach Olejníkov, Hertník a Livov. Dotknuté lesné pozemky sú súčasťou Chráneného vtáčieho územia Čergov s najnižším, teda prvým stupňom ochrany, resp. sú súčasťou aj rovnomenného územia európskeho významu, na ktorom sa uplatňuje druhý stupeň ochrany.

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA KOORDINUJE VYŠETROVANIE OPAKOVANÝCH ÚHYNOV RÝB NA RIEKE SLATINA

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA KOORDINUJE VYŠETROVANIE OPAKOVANÝCH ÚHYNOV RÝB NA RIEKE SLATINA

Dátum: 07. 04. 2022

Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP)  počas marca opakovane privolali k viacerým úhynom rýb na rieke Slatina. Keďže sa na základe vykonaného šetrenia nepodarilo preukázať jednoznačnú príčinu, generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo zvolal za účelom koordinácie ďalšieho spoločného postupu pri ochrane Slatiny pracovné stretnutie dotknutých štátnych orgánov a ostatných organizácií vrátane zástupcov samospráv a občianskej verejnosti.

POSTUP SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VOČI PREVÁDZKOVATEĽOVI ODKALISKA POŠA BOL ZÁKONNÝ

POSTUP SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VOČI PREVÁDZKOVATEĽOVI ODKALISKA POŠA BOL ZÁKONNÝ

Dátum: 27. 01. 2022

Krajský súd v Košiciach zamietol žalobu spoločnosti TP 2, s.r.o., ktorá súdne napadla protokol z kontroly vykonanej Slovenskou inšpekciou životného prostredia (SIŽP). Krajský súd v Košiciach tým potvrdil správnosť postupu a aj závery SIŽP, podľa ktorých prevádzkovateľ odkaliska Poša vypúšťal odpadovú vodu do povrchového recipientu bez potrebného povolenia, čím porušil zákon o vodách.

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE BUDÚ BLIŽŠIE SPOLUPRACOVAŤ

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE BUDÚ BLIŽŠIE SPOLUPRACOVAŤ

Dátum: 14. 12. 2021

Dohodu o vzájomnej spolupráci podpísali dňa 13.12.2021 generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) Mgr. Ing. Ján Jenčo s rektorom Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. JUDr. Marekom Števčekom, PhD. a dekanmi Právnickej fakulty UK a Prírodovedeckej fakulty UK, doc. JUDr. Eduardom Burdom PhD. a prof. RNDr. Petrom Fedorom PhD. Hlavným cieľom je prepojiť poznatky v oblasti vedeckého skúmania akademickej obce s aplikačnou praxou orgánov štátnej správy v na úseku starostlivosti o životné prostredie prostredníctvom vzájomného poskytovania odborných personálnych kapacít a spoločného riešenia výskumných úloh a konkrétnych praktických problémov.

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ÚSPEŠNE POKRAČUJE V IMPLEMENTÁCII MODELU CAF

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ÚSPEŠNE POKRAČUJE V IMPLEMENTÁCII MODELU CAF

Dátum: 14. 12. 2021

V dňoch 28. až 30. septembra 2021 sa konalo pracovné stretnutie zamestnancov Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), ktorí sa aktívne podieľali na tvorbe samohodnotiacej správy CAF o činnosti SIŽP. Takzvaného „konsenzus mítingu CAF“ sa osobne zúčastnil aj generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo.  Obsahom stretnutia bolo vypracovať bodové hodnotenie jednotlivých kritérií samohodnotiacej správy.

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE STÁLEHO PRACOVISKA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE STÁLEHO PRACOVISKA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

Dátum: 11. 11. 2021

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) dňa 18. 10. 2021 slávnostne otvorila v Spišskej Novej Vsi stále pracovisko Inšpektorátu životného prostredia Košice, čím strategicky posilnila svoju územnú pôsobnosť v regióne, ktorý má veľké prírodné bohatstvo a ktorý si prirodzene vyžaduje aj zvýšenú pozornosť z hľadiska ochrany životného prostredia. K tomu, aby SIŽP mohla rýchlo a efektívne uplatňovať svoje zákonné kompetencie pri objasňovaní environmentálnych deliktov, prispeje aj navýšenie počtu inšpektorov.

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PODPORUJE EURÓPSKY DEŇ BEZ ÁUT

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PODPORUJE EURÓPSKY DEŇ BEZ ÁUT

Dátum: 22. 09. 2021

Z iniciatívy Európskej komisie sa v roku 2000 dňa 22. septembra po prvýkrát konal Európsky deň bez áut. Jeho cieľom je znížiť závislosť a dopyt po autách a pohonných hmotách a priblížiť ľuďom alternatívne možnosti dopravy, ako pešia doprava, cyklistika a verejná doprava. Zamestnanci Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) sa už tradične zapájajú do projektu Do práce na bicykli. Tento rok sa aktívne sa zapojilo 25 zamestnancov, ktorí spolu najazdili za mesiac júl 523 jázd a skvelých 4 047 km.

 SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ZASAHUJE NA RIEKE HRON A RIEŠI EKOLOGICKÚ HAVÁRIU

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ZASAHUJE NA RIEKE HRON A RIEŠI EKOLOGICKÚ HAVÁRIU

Dátum: 29. 07. 2021

Dňa 26.07.2021, o ôsmej hodine ráno dostala Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) hlásenie o havárii na vodnom toku Hron, v lokalite areálu bioplynovej stanice spoločnosti Bioplyn Budča, spol. s.r.o., v k.ú. Budča, okres Zvolen. Pracovníci SIŽP z Inšpektorátu životného prostredia Banská Bystrica, odboru inšpekcie ochrany vôd, ktorí v tom čase vykonávali pohotovostnú službu, bezodkladne vyrazili na miesto havárie a začali vzniknutú situáciu riešiť ako mimoriadne zhoršenie kvality vôd (MZV) podľa vodného zákona. Príčinou vzniku MZV bol únik digestátu v približnom množstve 500 m3 priamo zo skladovacieho vaku, ktorý bol pretrhnutý pádom stromu počas búrky.