BAT Fórum 2017

Dátum: 15. 11. 2017

Slovenská inšpekcia životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre usporiadala dňa 14. novembra 2017 v Kongresovom centre Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre II. zasadnutie Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách (BAT Fórum 2017).


BAT Fóra 2017 sa zúčastnilo vyše 100 odborníkov zaoberajúcich sa problematikou IPPC (z angl. Integrated Pollution Prevention and Control) z inšpekcie, dotknutých orgánov štátnej správy, priemyslu, poľnohospodárstva a školstva. Na BAT Fóre odzneli prednášky a diskusia k zmenám v  legislatíve IPKZ, ku ktorým došlo za posledný rok, k systému výmeny informácií o BAT, k aktuálnemu stavu revízií referenčných dokumentov o BAT (BREF), ku skúsenostiam, poznatkom a postupom prevádzkovateľov a povoľujúceho orgánu z aplikácie BAT pri prehodnocovaní integrovaných povolení.


Prílohy na stiahnutie:

Program_BAT Fórum 2017.pdf   (349KB)

prezentácia 1   (1158KB) Jankovičová_Novela zákona o IPKZ

prezentácia 2  (801KB) Drašťáková_Zkušenosti ČR v oblasti IPPC

prezentácia 3   (1549KB) Kocunová_Požiadavky ochrany ovzdušia a integrované povoľovanie

prezentácia 4  (2813KB) Bruštík, Koudelková_Integrovaná povolení v Moravskoslezském kraji

prezentácia 5  (1299KB) Burda_Výmena informácií o BAT na Slovensku

prezentácia 6  (1395KB) Mihina_Uplatnenie najlepších dostupných techník (BAT) v intenzívnych chovoch hydiny a ošípaných (čo priniesla nová EU legislatíva)

prezentácia 7  (1017KB) Harzerová_Intenzivní chovy drůbeže a prasat - přezkumy závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami

prezentácia 8  (748KB) Golian_Najlepšie dostupné techniky používané v potravinárskej výrobe

prezentácia 9  (565KB)_Lobpreis_LCP BREF

prezentácia 10  (1224KB) Bodíková_WT BREF

prezentácia 11  (1092KB) Kovačič_WI BREF

prezentácia 12  (1092KB) Šuleková_WGC BREF

prezentácia 13  (1574KB) Krištofík_Implementácia záverov o BAT v spol. U. S. Steel Košice, s. r. o.

prezentácia 14  (478KB) Ronec_Skúsenosti SLOVNAFT, a. s. s implementáciou Záverov o BAT pre Rafináciu minerálnych olejov a plynu

prezentácia   (2690KB) Popovičová_Závery o BAT pre výrobu veľkoplošných materiálov na báze dreva – porovnanie vydaných integrovaných povolení