Činnosť SIŽP

Charakteristika vecnej pôsobnosti SIŽP a najdôležitejšie úlohy

Podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je SIŽP odborným kontrolným orgánom, ktorý:

 • vykonáva štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,
 • ukladá pokuty vo veciach starostlivosti o životné prostredie,
 • vykonáva miestnu štátnu správu na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia podľa osobitného predpisu,
 • vykonáva ďalšiu činnosť vo veciach starostlivosti o životné prostredie v rozsahu osobitných predpisov,
 • vykonáva činnosť kontrolného orgánu podľa osobitných predpisov,
 • vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej úrovni a na regionálnej úrovni akciami, na ktoré bola poskytnutá podpora z Environmentálneho fondu.

Vecný aj procesný profil orgánu štátnej správy, ktorý vykonáva vonkajšie kontroly, je upravený v čl. 2 ods. 2 Ústavy SR a viacerými osobitnými predpismi, ktoré kompetencie SIŽP podľa vecnej pôsobnosti rozdeľujú do 6 oblastí životného prostredia. SIŽP dnes kontroluje dodržiavanie právnych predpisov na úsekoch:

 • ochrany vôd,
 • ochrany ovzdušia,
 • odpadového hospodárstva,
 • ochrany prírody a krajiny a regulácie obchodu s exemplármi CITES,
 • biologickej bezpečnosti a
 • integrovaného povoľovania a kontroly.

V pozícii špecializovaného orgánu štátnej správy má SIŽP kompetencie v presadzovaní zákonov SR aj nariadení Európskej únie. SIŽP napríklad:

 • kontroluje
  • cezhraničnú prepravu odpadov a v sporných prípadoch rozhoduje, či je daný tovar v prípade prepravy cez štátnu hranicu odpadom,
  • cezhraničnú prepravu, vývoz a dovoz geneticky modifikovaných organizmov, vrátane zdieľania informácií prostredníctvom mechanizmu Biosafety Clearing-House, 
  • držbu, obchod a dovoz  exemplárov CITES, aj v rámci medzinárodnej policajnej organizácie Interpol,
  • používanie chemických látok a koordinuje prenosy údajov do národného registra a Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok,
  • kvalitu vyrábaných, dovážaných a predávaných palív a kvalitu regulovaných výrobkov, na tento účel odoberá vzorky a zabezpečuje ich analýzy,
  • súlad prevádzky stacionárnych zdrojov s dokumentáciou a s podmienkami určenými okresným úradom  a obcou,
  • dodržiavanie emisných limitov na  stacionárnych zdrojoch vlastnými kontrolnými diskontinuálnymi meraniami,
  • reprezentatívnosť výsledkov oprávnených meraní emisií, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania, kalibrácie, skúšok a inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií, dodržiavanie zásad výkonu oprávneného merania, náležitosti a požiadavky vyhotovovania správy o oprávnenej technickej činnosti a protokolov z kontinuálneho monitorovania emisií a dodržiavanie osobitných podmienok oprávneného merania,
  • dodržiavanie povinností prevádzkovateľov, podnikateľov a odborne spôsobilých osôb, ktorí nakladajú s fluórovanými skleníkovými plynmi (F-plynmi), výrobkami a zariadeniami,
  •  dodržiavanie povinností podnikateľov a odborne spôsobilých osôb, ktorí nakladajú s látkami narúšajúcimi ozónovú vrstvu Zeme, výrobkami a zariadeniami,
 • plní úlohy SR v medzinárodnom systéme ochrany vôd a pri cezhraničnom zhoršení kvality vôd na hraničných tokoch a zabezpečuje prevádzku Medzinárodného varovného strediska SR v súlade s Dohovorom o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja,
 • riadi práce pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a zabezpečuje aj vlastné sledovanie vypúšťaných odpadových vôd, 
 • realizuje konfiškáciu nelegálne držaných živočíchov  a zabezpečuje prevoz zhabaných živočíchov do záchytného strediska, 
 • je správnym orgánom v integrovanom povoľovaní (povoľuje strategické podniky), sleduje výskum a vývoj v oblasti najlepších dostupných techník a spolupracuje s prevádzkovateľmi v jednotlivých priemyselných odvetviach vo veciach ich zavádzania, zakladá, riadi a koordinuje činnosť technických pracovných skupín v SR, zriaďuje Fórum na výmenu informácií o najlepších dostupných technikách a zastupuje SR v tomto Fóre,
 • zabezpečuje vyjadrenia cudzieho dotknutého orgánu a jeho účasť pri povoľovaní prevádzok s cezhraničným vplyvom,
 • vykonáva štátnu správu a štátny dozor v strategických podnikoch vo veciach prevencie a nápravy environmentálnych škôd, kontroluje aj, či národná environmentálna značka alebo environmentálna značka Európskeho spoločenstva nebola použitá neoprávnene,
 • vykonáva štátny dozor
 • vo veciach prevencie závažných priemyselných havárií, 
 • nad používaním genetických technológií, a geneticky modifikovaných organizmov (GMO) kontroluje, či používateľ genetických technológií alebo GMO posúdil riziko ich používania predpísaným spôsobom a či ho pravidelne prehodnocuje, či zabezpečuje vybavenie uzavretých priestorov takou úrovňou ochrany, aká zodpovedá zatriedeniu genetických technológií do rizikovej triedy, či ochranné opatrenia vykonáva pri zdroji nebezpečenstva a či má k dispozícii účinné dekontaminačné mechanizmy, atď.

SIŽP vydáva mnoho rôznych stanovísk, posudkov, pracovníci SIŽP sú členmi viacerých expertných tímov, ako napríklad Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou zameraného aj na elimináciu environmentálnej kriminality, ktorý pôsobí na úseku boja s nelegálnym obchodovaním živočíchov, nelegálnych aktivít s drevom a drevnou hmotou a  neoprávneným nakladaním s odpadmi a  jadrovými materiálmi.

Územná pôsobnosť SIŽP a riadenie činnosti

Územným obvodom ústredia SIŽP je územie Slovenskej republiky, územné obvody inšpektorátov sú určené podľa environmentálnych kritérií, akými sú povodia riek, veľkoplošné chránené územia, vplyvy osobitných činností (veľké priemyselné prevádzky, zámerné uvoľňovanie geneticky modifikovaných organizmov a pod.). 

SIŽP riadi generálny riaditeľ, ktorý je oprávnený, v odôvodnených prípadoch, poveriť inšpektorát vykonávať kontroly, uložiť opatrenia na nápravu a pokuty aj mimo sídla príslušného inšpektorátu. V súlade  sozákonom, generálny riaditeľ môže zriadiť stále alebo dočasné pracovisko inšpektorátu  aj  mimo sídla  inšpektorátu  a určiť  územné  obvody patriace do pôsobnosti dočasného alebo stáleho pracoviska inšpektorátu. Sídla inšpektorátov sú v Bratislave, v Banskej Bystrici, v Žiline a v Košiciach. V Nitre je Stále pracovisko Inšpektorátu  Bratislava.                                                                          
Vďaka svojej organizačnej štruktúre a celoslovenskej pôsobnosti je SIŽP integrovaná v štruktúre inšpekčných orgánov EÚ nezávislých od miestnej štátnej správy. Táto integrácia je úplná, t.j. vrátane jednotného odborného riadenia výkonu kontroly. Znalosť aktuálneho právneho stavu a medzinárodnej judikatúry v konkrétnych oblastiach životného prostredia patrí medzi povinnosti ústredia SIŽP, ktoré riadi inšpekčnú činnosť, zabezpečuje koordináciu činnosti inšpektorátov, metodické vedenie odborných oblastí inšpekcie, sústreďovanie a spracovávanie dát a ich analýzu a celkové technicko-ekonomické zabezpečenie inšpekčnej práce. Zastupuje SIŽP navonok, zabezpečuje a koordinuje jej prácu na celoštátnej aj medzinárodnej úrovni, vrátane súčinnosti s inými orgánmi SR (polícia, colná správa), s príslušnými zahraničnými kontrolnými orgánmi (ČR, Rakúsko, Nemecko, Holandsko, Švajčiarsko...) a medzinárodnými subjektmi (Interpol, UNESCO). S týmito zahraničnými a medzinárodnými orgánmi a organizáciami sú vytvorené stabilné a efektívne vzťahy a priame komunikačné linky. Ústredie SIŽP súčasne pôsobí ako druhostupňový odvolací orgán v správnych konaniach a konaniach o priestupkoch realizovaných inšpektorátmi. Jedným z podstatných nástrojov implementácie právnych predpisov sú totiž sankcie - pri zistení nedostatkov SIŽP ukladá pokuty a opatrenia na nápravu. Sankcie však nie sú cieľom kontrolnej činnosti SIŽP. Je povzbudzujúce, že inšpektori SIŽP rokmi praxe nadobudli medzinárodne uznanú kredibilitu a stále rastie počet účinných kontrol, t.j. kontrol, ktoré sú konštrukčným riešením problémov a prevenciou pred ich následkami.