NOVÉ POVINNOSTI 

Dňa 1. februára  2022 nadobúda účinnosť zákon č. 7/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon  č.15/2005 Z.z
o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmeny v povinnostiach sa týkajú najmä zákazu držby niektorých exemplárov a vedenia evidencie  vybraných mačkovitých šeliem. 

 

Zákon od 1.februára 2022 zakazuje držbu exemplárov druhov živočíchov: 

  1. rodu Panthera, Neofelis, Lynx, Acinonyx a Puma a ich krížencov,
  2. z čeľade medveďovité (Ursidae),
  3. z radu primáty (Primates),
  4. druhu korytnačka maľovaná (Chrysemys picta).

Výnimky zo zákazu držby:

Zákaz držby sa nevzťahuje na exemplár, ktorý bol v držbe na území Slovenskej republiky ku dňu zákazu držby
( t.j.do 31.1.2022) a na exemplár nadobudnutý vlastným odchovom na území Slovenskej republiky od
1. februára 2022 do 31. októbra 2022.

Zákaz držby sa nevzťahuje  na :

a)  zoologické záhrady,

b)  chovné stanice a rehabilitačné stanice pôvodných druhov živočíchov,

c)   záchytné strediská,

d)  zariadenia prevádzkované osobou zapojenou do programu starostlivosti pre druhy alebo poddruhy, 

e)  zariadenia na chov alebo držbu exemplárov druhov živočíchov používaných na vedecké účely alebo
     vzdelávacie účely podľa osobitného predpisu, 

f)   zariadenia, ktoré držia exempláre druhov živočíchov podľa odseku 1  z dôvodov podľa osobitného predpisu, 

g)  veterinárne ordinácie alebo veterinárne kliniky.


Ďalšie podrobnosti o povinnostiach držiteľov mačkovitých šeliem sú uvedené na stránke SIŽP v časti
PRÍRODA - CITES