Stanovisko SIŽP k problematike skládky "Cunín – TKO"

Dátum: 05. 10. 2018

Stanovisko SIŽP k problematike skládky "TKO - Cunín"

Inšpekcia na základe žiadosti mesta Gbely vykonala dňa 06.09.2017 na skládke Cunín – TKO  environmentálnu kontrolu. V rámci environmentálnej kontroly inšpekcia zadala vykonanie odberov a rozborov podzemných vôd v predmetnej oblasti. Súčasne si nechala vypracovať aj Správu z monitoringu podzemných vôd. Vykonanou kontrolou bolo zistené porušenie § 35  ods. 5 a ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe čoho inšpekcia uložila prevádzkovateľovi pokutu vo výške 10 000 eur a opatrenia na nápravu. Rozhodnutie o pokute a opatreniach nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 07. 2018. Pokuta je vykonateľná dňom 08. 08. 2018. Príslušným na vymáhanie pokuty je Environmentálny fond. Fotodokumentácia, ktorú zverejňujeme, bola vytvorená prevádzkovateľom skládky a inšpektormi vykonávajúcimi environmentálnu kontrolu.